Privatumo politika nustato svetainės https://vilnil.lt/, toliau – Svetainė, Vartotojų pateiktų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisykles.

 1. Svetainėje esančių asmens duomenų tvarkytojas yra įmonė VSI „Iliuzijų muziejus“, kurios buveinė yra Vokiečių g. 8, LT-01130, Vilnius, Lietuva, registracijos numeris 304438091, toliau – Administratorius.
 2. Svetainė tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
 • Teikti informaciją apie Naudotojus, įvestus formose, remiantis jų sutikimu
 • Persiųsti Paysera LT, UAB („Bankas“) Jūsų asmens duomenis, susijusius su:
  • Mokėjimų internetu infrastruktūros suteikimo paslaugos teikimas Svetainei (teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
  • Banko vykdomas Svetainės klientų mokėjimų, atliktų internetu naudojant mokėjimo priemones, tvarkymas ir atsiskaitymas (teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
  • Siekdamas, kad Bankas patikrintų, kaip tinkamai vykdomos Internetinėje parduotuvėje sudarytos sutartys, ypač siekiant užtikrinti mokėtojų interesų apsaugą, susijusią su jų skundais (teisinis pagrindas: Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
 1. Tvarkomų asmens duomenų apimtis: vardas ir pavardė, el. pašto adresas.
 2. Pateikti duomenys tvarkomi su konkrečios formos funkcija susijusiu tikslu, pvz. atsakyti į pateiktą klausimą, užregistruoti Vartotoją Svetainėje arba sumokėti per mokėjimo operatorių.
 3. Dėl asmens duomenų tvarkymo punktuose nustatytais tikslais. 2-4, Jūsų asmens duomenis Internetinė parduotuvė gali padaryti prieinamus kitiems asmens duomenų gavėjams ar gavėjų kategorijoms, kurios gali būti:
 • Paysera LT, UAB
 1. Vartotojas, įvedęs duomenis į formą, turi teisę (taip pat ir elektronine forma pateiktu prašymu) teisę:
 • peržiūrėti, keisti, ištrinti, asmeninius duomenis,
 • apriboti duomenų tvarkymą ir bet kuriuo metu prašyti sustabdyti jų duomenų tvarkymą,
 • bet kada atšaukti sutikimą – sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki atšaukimo atlikto tvarkymo teisėtumui,
 • perduoti duomenis kitam asmens duomenų administratoriui,
 • pateikti skundą priežiūros institucijai.
 1. Naudotojas, sudaręs sutartį pagal Svetainės taisykles, turi teisę (taip pat ir elektronine forma pateiktu prašymu):
 • peržiūrėti, keisti, ištrinti, asmeninius duomenis,
 • apriboti duomenų tvarkymą ir bet kuriuo metu prašyti sustabdyti jų duomenų tvarkymą,
 • bet kada atšaukti sutikimą – sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki atšaukimo atlikto tvarkymo teisėtumui,
 • perduoti duomenis kitam asmens duomenų administratoriui,
 • pateikti skundą prižiūrinčiai institucijai – Asmens duomenų apsaugos tarnybos prezidentui.
 1. Naudotojo formoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau, nei to reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo pateikti, ir tol, kol neatsiras Administratoriaus teisinės, apskaitos ir mokestinės prievolės bei kol sueis bet kokių pretenzijų senaties terminas. . Jeigu duotas sutikimas tvarkyti asmens duomenis – iki sutikimo atšaukimo.
 2. Administratorius rūpinasi, kad teikiami asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti, ypač nuo jų atskleidimo pašaliniams asmenims.
 3. Pateikti asmens duomenys gali būti prieinami tik tiems subjektams, kurie turi teisinį pagrindą, kylantį iš Lietuvos įstatymų.
 4. Svetainėje asmens duomenis renkantys ir tvarkantys subjektai didžiąja dalimi yra iš Lietuvos ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių. Kai kurie tiekėjai yra įsikūrę už EEE ribų (pvz., „Google Inc.“ yra įsikūrusi JAV ir teikia svetainės statistikos paslaugą „Google Analytics“). Šie subjektai privalo laikytis ES ir JAV privatumo skydo programoje nustatytų principų dėl Europos Sąjungos piliečių asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo (2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1250 dėl tinkamumo). ES ir JAV privatumo skydo teikiama apsauga) ir ES Komisijos priimtos sutarties sąlygos.
 5. Tuo atveju, kai asmens duomenys pateikiami sutarčiai su Svetaine sudaryti, tokiai sutarčiai sudaryti būtina pateikti asmens duomenis. Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas. Nepaisant to, reikalingų asmens duomenų nepateikimas lems negalėjimą sudaryti sutarties su Svetaine.
 • Jeigu Jūsų asmens duomenys yra perduodami Bankui dėl Jūsų mokėjimų Svetainėje tvarkymo ir atsiskaitymo, duomenų pateikimas reikalingas tam, kad būtų atliktas mokėjimas ir Bankas pateiktų mokėjimo patvirtinimą Svetainės atžvilgiu.
 • Jeigu Jūsų asmens duomenys yra perduodami Bankui siekiant, kad Bankas patikrintų, ar tinkamai vykdomos su Svetaine sudarytos sutartys, ypač siekiant užtikrinti mokėtojų interesų apsaugą, susijusią su jų skundais, šių duomenų teikimas. reikalingas tam, kad būtų galima vykdyti tarp Svetainės ir Banko sudarytą sutartį.
 1.  Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai: 
 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo bei panaikinantis Direktyvą 95/46/EB (BDAR) .
 1. Klausimais, kuriems netaikomi Privatumo politikos reglamentai, Civilinio kodekso ir atitinkamų Lietuvos teisės aktų, taip pat Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos, ypač GDPR (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES). ) taikomas 2016 m. balandžio 27 d. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos). dėl asmens duomenų tvarkymo ir laisvo tokių duomenų judėjimo bei panaikinančios Direktyvą 95/46/EB).

Kontaktai

Klausimus dėl privatumo politikos galima siųsti adresu: Info@vilnil.lt.

Administratorius pasilieka teisę keisti privatumo politiką. Bet kokie pakeitimai bus nedelsiant paskelbti svetainėje.

Saugumo taisyklės

 1. Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį į savo įrenginių, turinčių prieigą prie interneto, saugumą. Įrenginyje turi būti antivirusinė programa su naujausia virusų apibrėžimų duomenų baze, naujausia ir saugia žiniatinklio naršyklės versija bei įjungta „ugniasienė“.
 2. Patariama interneto naršyklėje įjungti anti-phishing filtrus (įrankius), kurie tikrina, ar rodoma svetainė yra autentiška ir nėra skirta sukčiavimui, pvz. apsimetant institucija ar ūkio subjektu.
 3. Patariama būti atsargiems atidarant priedus ar spaudžiant nuorodas el. pašto žinutėse, kurių Vartotojas nesitikėjo, pvz. iš nežinomų siuntėjų. Kilus neaiškumams verta kreiptis į siuntėją, pvz. telefonu.
 4. Failus reikia atsisiųsti tik iš patikimų šaltinių. Įdiegti programinę įrangą iš nepatvirtinto šaltinio yra labai rizikinga. Naudotojas, naudojantis namų Wi-Fi tinklą, turi nustatyti tvirtą ir saugų slaptažodį, kad galėtų pasiekti tinklą.
 5. Taip pat patartina naudoti aukščiausius įmanomus Wi-Fi belaidžių tinklų šifravimo standartus, kurie gali veikti Vartotojo įrangoje, pvz. WPA2.